Публічна оферта до

Договору про надання спортивно – оздоровчих послуг

м. Київ                                                                                                                                                

 

Фізична особа – підприємець Лісьєва Ганна Юріївна (надалі іменується – Виконавець), пропонує фізичним особам (надалі – Замовник) отримати спортивно-оздоровчі послуги, передбачені цим договором.

Даний договір, а також додатки до нього, є публічними відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однаковими для усіх Замовників, прийняттям умов якого є акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • За умовами даного Договору, Виконавець зобов’язується надавати Замовникові комплекс спортивно – оздоровчих та інших послуг у відповідності до обраної Замовником категорії Клубної картки (надалі іменуються — «Послуги») у спортивному Клубі «SPORT & SPA», а Замовник зобов’язується оплатити вартість даних Послуг, дотримуватися всіх умов цього Договору та Додатків до нього. Додатки до Договору є невід’ємною частиною Договору.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • За цим Договором Виконавець надає Послуги Замовнику у спортивному Клубі «SPORT & SPA»,(надалі іменується — Клуб). Послуги Замовникові надаються Виконавцем згідно категорії та типу Клубної картки. Категорія Клубної картки визначає доступ Замовника до конкретних Послуг Виконавця, що надаються у Клубі.
  • Порядок та початок надання Послуг визначаються Договором та Клубними Правилами (надалі іменуються — «Правила»), наведеними у Додатку №1, який є невід’ємною частиною Договору.
  • Виконавець надає Замовникові Клубну картку, строк дії (термін користування) якої становить, за вибором Замовника, 1 (один) рік,  6 (шість) календарних місяців, 3 (три) календарні місяці з моменту активації картки. Якщо Замовник придбав Клубну картку та протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати придбання Клубної картки не активував її і не почав користуватись Послугами, активація Клубної картки та початок строку дії Клубної картки настає на 16 (шістнадцятий) календарний день після дати придбання Клубної картки Замовником. Після закінчення строку дії Клубної картки вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець надав Послуги належним чином  в повному обсязі (враховуючи додаткові послуги: безкоштовні та комерційні). Замовник за цим Договором придбав Клубну картку, термін користування якої становить: __1 (один) рік, __6 (шість) календарних місяців, __3 (три) календарні місяці з моменту активації Клубної картки.

2.3.1. Строк дії Клубної картки може бути продовжений  на строк, визначений в договорі про внесення змін до Договору, який стає Додатком до Договору та його невід’ємною частиною. Оплата коштів за продовження строку дії Клубної картки повинна бути здійснена Замовником до закінчення строку діючої Клубної картки. Активація Клубної картки в разі продовження терміну її дії не здійснюється, пункти 4.1, 4.3 статті 4 Додатку №1 до Договору на таку Клубну картку не поширюються.

 • Замовник може придбати за окрему плату додаткові комерційні послуги Виконавця шляхом безготівкової оплати Клубною карткою протягом терміну дії даного Договору. Безготівковий  баланс Клубної карти Замовника  формується шляхом запису на ній еквівалентів грошових коштів, внесених у національній валюті України (гривні) у касу Клубу.  Кошти, невикористані Замовником на Клубній картці, поверненню не підлягають.
 • Клубні картки є власністю Виконавця і підлягають поверненню Виконавцю після закінчення строку їх дії. В день останнього відвідування Клубу Замовник повертає Клубну картку Виконавцю (співробітнику Клубу). У разі неповернення та(або) втрати Клубної картки після закінчення строку дії Клубної картки та при подовженні Договору на новий строк, Замовник має сплатити вартість послуг з її виготовлення згідно з прейскурантом, що діє на дату виготовлення нової Клубної картки.
 • Розклад відвідувань Клубу Замовником встановлюються у відповідності до категорії та типу Клубної картки та Правил (Додаток № 1 до Договору).
 • За цим Договором Замовник обрав Клубну картку відповідної категорії та відповідного типу.
 • Замовник відразу після укладення Договору зобов’язаний пройти відповідну процедуру реєстрації в Клубі: заповнення даних Замовника у Анкеті, фотографування, оформлення пластикової Клубної карти (у Відділі збуту).
 • Для належного виконання Договору Замовник, при  укладенні  Договору, зобов’язаний надати про себе наступну інформацію: паспортні дані, адреса реєстрації місця проживання, контактні телефони, місце роботи, посада,  E-mail – адреса. З погодження Замовника Виконавець  інформує його про стан Клубної карти, про заплановані заходи, акції і т.п., в т.ч. через мобільний та інтернет – зв’язок. Згода Замовника на отримання таких даних підтверджується його підписом на Договорі та в Додатку№1 до Договору. В разі зміни даних, наданих при укладенні Договору, Замовник  зобов’язаний оповістити про це Виконавця, інакше, Виконавець не несе відповідальність за отримання інформації Замовником.
 • Клубна картка є пропуском у Клуб, пред’являється на центральній рецепції. В разі втрати Клубної картки, Замовник зобов’язаний її відновити, при цьому він оплачує вартість послуг з її виготовлення згідно з прейскурантом, що діє на дату виготовлення нової Клубної картки.
 • Виконавець залишає за собою право змінювати години та дні відвідувань, та (або) обмежувати період відвідувань, а також обмежувати доступ до приміщень Клубу. У таких випадках Виконавець повідомляє про це Замовника шляхом розміщення відповідного попередження за 1(одну) добу до запланованих змін та обмежень на дошці оголошень Клубу, та (або) будь — якими іншими засобами сповіщення.
 • Правила, які, в тому числі, містять перелік Послуг для відповідних Клубних карток (Додаток №1 до Договору),затверджуються Директором Виконавця. Факт підписання даного Договору Замовником означає, що Замовник ознайомлений та погоджується з Правилами та зобов’язується їх виконувати, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно Договору, Правил та (або) чинного законодавства України.
 • Обсяг і види Послуг, розклад відвідувань Клубу за категорією та типом придбаної Клубної картки наведені у Додатку № 1 до даного Договору.
 • У разі, якщо після підписання цього Договору та (або) після активації придбаної Клубної картки Замовником, Замовник відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи достроково припинить його дію, кошти, сплачені ним у відповідності до п.5.1. ст.5 цього Договору, за будь-яких обставин не підлягають поверненню.
 • Сторони домовились, що цей Договір в цілому чи будь – яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не може бути визнаний(на) таким(ою), що не відповідає інтересам обох Сторін.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 Замовник має право:

 • вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку працівників Виконавця;
 • отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до категорії та типу Клубної картки, обраної Замовником;
 • замовляти додаткові комерційні Послуги відповідно до Правил (Додаток №1), що підлягають додатковій оплаті;
 • отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору та тлумачення змісту Договору і Правил;
 • вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;
 • отримувати будь – яку не конфіденційну інформацію щодо діяльності Клубу;
 • на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, що можуть виникнути під час виконання цього Договору і вжиття всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
 • за погодженням з Виконавцем, збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Замовник зобов’язаний здійснити відповідну доплату;
 • отримувати інформацію щодо діючих Правил або про їх зміну за попереднім зверненням Замовника, або попередженням Замовника Виконавцем, шляхом розміщення цієї інформації на дошці оголошень Клубу.
 • Замовник зобов’язується :
  • завчасно та у повному обсязі оплатити вартість Послуг за цим Договором, що передбачені і відповідають категорії та типу Клубної картки, обраної Замовником;
  • не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Клубі (видані Клубні картки — «іменні картки»);
  • відвідувати Клуб згідно графіку роботи Клубу, у відповідності до категорії та типу придбаної Клубної картки, що зазначаються  у Правилах (Додаток №1);
  • охайно та бережливо ставитися до спортивного та іншого обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;
  • нести відповідальність, у тому числі матеріальну та нематеріальну, за шкоду, завдану майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Замовником чи особами, за яких він відповідає;
  • нести відповідальність, у тому числі матеріальну та нематеріальну, за свої дії під час відвідувань Клубу, за шкоду (в тому числі моральну), завдану Виконавцю, його майну, Клубу, працівникам та відвідувачам Клубу, та (або) нести відповідальність, за нанесення шкоди  діловій репутації Виконавця,  Клубу, честі та гідності працівників і відвідувачів Клубу;
  • при першому відвідуванні Клубу пройти первинний інструктаж у тренера та отримати його консультацію про правила поведінки на території Клубу а також отримати рекомендації для заняття фізичною культурою і спортом на території Клубу;
  • при проходженні первинного інструктажу у Клубі попередити працівників Клубу про наявність захворювань, стан здоров’я і особливості  організму Замовника. Отримана від Замовника інформація фіксується Клубом і зберігається у його клубній справі. Виконавець не несе відповідальності за негативний вплив занять на здоров’я та життя Замовника;
  • батьки (інші законні представники) зобов’язані попередити працівників Клубу про наявність захворювань, стан здоров’я і особливості організму дітей, які відвідують Клуб. Отримана від Замовника інформація фіксується Клубом і зберігається у його клубній справі. Виконавець не несе відповідальності за негативний вплив занять на здоров’я та життя дітей, які відвідують Клуб.;
  • протягом усього терміну дії даного Договору письмово повідомляти персонал Клубу про зміну стану свого здоров’я і здоров’я своїх дітей, які відвідують Клуб;
  • дотримуватись усіх умов даного Договору, Правил та інших додатків до Договору.

 

 • Виконавець має право : 
  • вимагати від Замовника сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;
  • вимагати від Замовника дотримання усіх умов Договору, Додатків до Договору та Правил (Додаток №1);
  • у разі порушення Замовником умов цього Договору та/або Правил Клубу, вжити всі необхідні заходи щодо залишення останнім приміщення Клубу, за що Замовник зобов’язаний сплатити на користь Виконавця штраф за такі порушення, у відповідності до діючого прейскуранту Виконавця, а при повторному порушенні умов цього Договору та/або Правил Замовником – позбавити його права відвідувати Клуб (достроково припинити дію Договору в односторонньому порядку) без повернення Замовнику вартості сплачених за цим Договором Послуг. У цьому разі  Клубна картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний Акт вилучення Клубної картки. У випадку неможливості вилучення Клубної картки, Виконавець анулює Клубну картку Замовника;
  • не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом будь – яких наркотичних речовин, чи під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця або засвідчені і підтверджені бригадою швидкої медичної допомоги чи лікарем відповідної медичної частини;
  • зупинити в односторонньому порядку надання Послуг Замовнику при одноразовому грубому або повторному порушенні ним умов даного Договору та/або Правил. Право Виконавця на зупинення надання Послуг виникає з моменту виявлення факту порушення Замовником умов даного Договору та/або Правил;
  • Сторони домовились, що відправка Замовнику рекомендованого листа з повідомленням за адресою, зазначеною в Анкеті Замовника, що була заповнена у відділі збуту Виконавця, буде вважатися належним повідомленням;
  • на власний розсуд відмовити Замовникові в продовженні терміну дії Клубної картки чи в її заміні на іншу;
  • вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця або на користь співробітників Клубу (в залежності від випадку);
  • за існування обставин непереборної сили (форс – мажор), припинити надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію Клубної картки Замовника до дати припинення існування форс – мажору;
  • розширювати Послуги Клубу (в т.ч. числі вводити нові категорії та типи Клубних карток) без погодження з Замовником;
  • вносити зміни до поточного розкладу групових занять, змінювати їх типи, види, загальну кількість та кількість безкоштовних та комерційних занять, а також здійснювати заміну заявленого інструктора;
  • в разі збільшення кількості відвідувачів на групових заняттях, Виконавець залишає за собою право введення попереднього запису;
  • визначати та змінювати тренерський склад персоналу на свій розсуд;
  • достроково припинити дію Договору без повернення сплачених коштів за цим Договором, в разі виявлення факту оплати готівкою додаткових послуг на території Клубу не через касу Клубу;
  • залишає за собою право протягом терміну дії цього Договору змінювати види та типи додаткових послуг, вартість комерційних послуг;
  • залишає за собою право на свій розсуд визначати музичний супровід та відеоряди, які транслюються на всій території Клубу;
  • встановлювати і підтримувати відповідний температурний режим на всій території Клубу (тренажерна зала, зал групових занять, зал персональних занять, сауни, роздягальні і т.д.) без погодження з Замовником;
  • змінювати екстер’єр та інтер’єр на всій території Клубу на свій смак без погодження з Замовником;
  • забезпечувати технічне оснащення Клубу на свій розсуд (сантехніку, столярне обладнання, технічне та фітнес-устаткування, аудіо- та відео- апаратуру, тощо);
  • забезпечувати Клуб основними витратними матеріалами в необхідній кількості, обраними на свій розсуд (колір, фактура, розмір, виробник) без погодження з Замовником: рушниками, халатами, простирадлами, спеціальним взуттям, кремами для засмаги тощо;
  • встановлювати технологічні перерви до чотирьох разів на день під час використання Замовником обладнання Виконавця та всіх видів саун;
  • анулювати невикористані додаткові комерційні Послуги, при неповному використанні таких Послуг, після закінчення дії кліп карти за якою придбаваються додаткові комерційні Послуги;
  • інші права передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

 

 • Виконавець зобов’язується:
  • на підтвердження права Замовника відвідувати Клуб, оформити і надати Замовникові Клубну картку встановленого зразка за категорією та типом, обраними Замовником у відповідності до цього Договору, та активувати її відповідно до  встановленого порядку та строку, що вказується у статті 4 Правил;
  • надавати Замовникові оплачені ним Послуги у відповідності до категорії та типу Клубної картки останнього;
  • надавати окремі додаткові комерційні Послуги Замовнику за додаткову оплату (у разі не входження цих Послуг в категорію Клубної картки).

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  • За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену даним Договором, додатками до нього та чинним законодавством України.
  • Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.
  • Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, нанесені обладнанню та іншому майну Виконавця.
  • Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь – які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом здоров’я.
  • Виконавець не несе відповідальність за стан здоров’я і можливий травматизм Замовника в наступних випадках:
   • при порушенні клієнтом правил відвідування території Клубу;
   • якщо Замовник тренується самостійно;
   • якщо Замовник не отримав первинний інструктаж;
   • якщо Замовник порушує рекомендації лікарського висновку;
   • за травми, отримані за межами території Клубу;
   • за травми, отримані від протиправних дій третіх осіб;
   • за травми і погіршення здоров’я, отримані з вини самого Замовника на території Клубу.
  • Виконавець не приймає на зберігання речі Замовника, а лише надає в користування Замовнику місця для розміщення таких речей (шафи, вішалки, а за додаткову плату – орендна шафи у роздягальні). Ключі від таких шаф  передаються Замовнику. Виконавець не  несе відповідальності за загублені чи втрачені іншим чином  будь-які речі, в тому числі цінні речі, Замовника.
  • Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.
  • Сторони беруть на себе взаємні зобов’язання дотримуватися конфіденційності відносно інформації, отриманої при укладенні та виконанні даного Договору, включаючи інформацію про стан здоров’я Замовника. Передача зазначеної інформації третім особам або інше її розголошення може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони або у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Вартість Послуг за цим Договором визначається на підставі затвердженого прейскуранту цін, що відповідає кількості, категорії та типу обраної Замовником Клубної картки.
  • Замовник оплачує вартість послуг за цим Договором в день акцептування цієї оферти до Договору в безготівковій формі.
  • Підтвердження оплати Замовником Послуг за даним Договором є будь – який платіжний документ, або квитанція про оплату, видана Замовникові, що підтверджує сплату коштів за цим Договором.
  • Кошти, сплачені Замовником у відповідності до п. 5.1. ст. 5 цього Договору, поверненню не підлягають.

 

 1. ФОРС – МАЖОР
  • Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс – мажору).
  • Сторони домовились, що до обставин непереборної сили, окрім іншого вони відносять: стихійні лиха; епідемії; війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором та (або) значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та (або) які, на думку Виконавця, завдають Замовникові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором;  дострокове розірвання Договору оренди приміщень та Договору суборенди приміщень з незалежних від Виконавця причин, де розташований Клуб, дії власників приміщень, де розташований Клуб; ремонтно–профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб, аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, – якщо це сталося не з вини Виконавця; дії третіх осіб, що призвели до  відсутності чи погіршення комунальних послуг; дії третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.
  • Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше 5 (п’яти) днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору та про припинення виконання своїх зобов’язань.
  • На період існування обставин непереборної сили, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Виконавець, не несе відповідальність за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ
  • Даний Договір набуває чинності в день його підписання Сторонами та оплати Замовником Послуг за цим Договором, при цьому, зобов’язання Виконавця щодо надання послуг Замовникові виникають з моменту активації Клубної картки останнього, та діють протягом строку дії Клубної картки, який вказується в п.2.3. даного Договору.
  • Активація Клубної картки відбувається у відповідності до ст. 4. Додатку №1 до цього Договору.
  • Цей Договір не може бути припинений шляхом односторонньої відмови від нього, окрім випадків, зазначених у п. 2.14 ст. 2, пп.3.3.3., пп.3.3.14п.3.3 ст. 3 цього Договору.
  • У разі дострокового припинення дії цього Договору з ініціативи Виконавця та з причин, вказаних у пп.3.3.3., пп.3.3.14. п.3.3. ст.3 даного Договору, вважається, що Замовник отримав всі Послуги (в т.ч. додаткові безкоштовні та додаткові комерційні), а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином в повному обсязі.
  • Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках рівної юридичної сили – по одному примірнику для кожної Сторони.

 

 

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  • Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не в повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь – яких інших причин, строк дії Клубної картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і відповідно, грошові кошти, оплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.
  • Розміщення транспортних засобів Замовника на час перебування в Клубі, може здійснюватися, в разі наявності вільних місць, на території біля Клубу відповідно до порядку, визначеному в Правилах.
  • При укладанні цього Договору, Замовник заявляє, що він усвідомлює, що факт укладання цього Договору означає, що:

а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Замовник ознайомлений з тарифами Виконавця і ціна Послуг за цим Договором його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Замовник не має протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень, зокрема; г) Замовник надає свою згоду на отримання SMS-повідомлень та електронних повідомлень з інформацією та новинами Виконавця. У випадку відмови Замовника від отримання такої інформації, Замовник надає Виконавцю письмову відмову від отримання повідомлень Виконавця; д) Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації  місця проживання, номер мобільного телефону та електронну адресу, місце роботи та посада, інформація про стан здоров’я ) та внесення їх до бази персональних даних «Клієнти» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» виключно з метою, визначеною цим Договором та в рамках виконання Виконавцем вимог законодавства України. Замовник ознайомлений з правами, які він має у відповідності із змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; е) з метою уникнення крадіжок особистих речей клієнтів, в Клубі ведеться відеоспостереження. Замовник підписанням цього Договору надає свою згоду на відео зйомку в Клубі відповідно до вимог законодавства України.

 • Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником податку на додану вартість.
 • Додатки до Договору:
 • Додаток №1 (Клубні Правила спортивно – оздоровчого Клубу «SPORT & SPA»),
 • та інші додатки до Договору:

 

 

 

 

Додаток №1

 

КЛУБНІ ПРАВИЛА

спортивно – оздоровчого КЛУБУ «SPORT & SPA»

 

 • Клубна картка – це пластикова картка (надалі по тексту – Клубна картка), що надається Замовникові на підставі укладеного ним Договору про надання спортивно – оздоровчих послуг (надалі по тексту – Договір). Клубна картка дає Замовникові право користуватися Послугами Клубу «SPORT & SPA».
 • КЛУБ «SPORT & SPA» — це спортивно-оздоровчий комплекс клубного типу, який входить в структуру Виконавця, метою якого є сприяння задоволенню  культурного дозвілля (культурних потреб)  держателів Клубної картки (Замовника).
 • На дату укладання Договору користування Послугами Виконавця у Клубі «SPORT & SPA», (надалі – Клуб), для Замовника пропонуються категорії Клубних карток: «СТАНДАРТ», «ЛІМІТОВАНА» та «ПРЕМІУМ».
 • Клубна картка «СТАНДАРТ» — індивідуальна Клубна картка згідно типу Клубної картки, забезпечує доступ до відвідування Клубу для Замовника за наступним розкладом:
  • індивідуальна «Безлімітна» Клубна картка «СТАНДАРТ»
 • в будні дні (понеділок — п’ятниця) з 7:00 год. до 23:00 год.;
 • в вихідні дні (субота — неділя) з 8:00 год. до 22:00 год.;
 • в святкові дні розклад роботи Клубу може змінюватись, про що Виконавець не менш ніж за 01 (одну) добу вивішує повідомлення на дошці оголошень Клубу.
  • індивідуальна «Ранкова» Клубна картка «СТАНДАРТ» –
 • в будні дні (понеділок — п’ятниця) з 07:00 год. до 17:00 год.; вихід з Клубу не пізніше 17:00 год.;
 • в вихідні дні (субота — неділя) з 8:00 год. до 17:00 год; вихід з Клубу не пізніше 17:00 год;
 • в святкові дні розклад роботи Клубу може змінюватись, про що Виконавець не менш ніж за 01 (одну) добу вивішує повідомлення на дошці оголошень Клубу;
 • за вихід з клубу пізніше 17:00 год. стягується штраф у розмірі згідно прейскуранту Виконавця.
  • індивідуальна «Денна» Клубна картка «СТАНДАРТ» —
 • в будні дні (понеділок — п’ятниця) з 13:00 год. до 17:00 год.; вихід з Клубу не пізніше 17:00 год;
 • в вихідні дні (субота — неділя) Клубна картка не працює;
 • в святкові дні розклад роботи Клубу може змінюватись, про що Виконавець не менш ніж за 01 (одну) добу вивішує повідомлення на дошці оголошень Клубу;
 • за вихід з клубу пізніше 17:00 год. стягується штраф у розмірі згідно прейскуранту Виконавця.
  • індивідуальна «Вихідний день» Клубна картка «СТАНДАРТ» —
 • в вихідні дні (субота — неділя) з 8:00 год. до 22:00 год.;
 • в будні дні (понеділок — п’ятниця) картка не працює;
 • в святкові дні розклад роботи Клубу може змінюватись, про що Виконавець не менш ніж за 01 (одну) добу вивішує повідомлення на дошці оголошень Клубу;
  • індивідуальна картка «Повний день» Клубна картка «ЛІМІТОВАНА» —
 • в будні дні (понеділок — п’ятниця) з 7:00 год. до 23:00 год.;
 • в вихідні дні (субота — неділя) з 8:00 год. до 22:00 год.;
 • в святкові дні розклад роботи Клубу може змінюватись, про що Виконавець не менш ніж за 01 (одну) добу вивішує повідомлення на дошці оголошень Клубу.
  • індивідуальна картка «Ранкова» Клубна картка «ЛІМІТОВАНА» —
 • в будні дні (понеділок — п’ятниця) з 8:30 год. до 17:00 год.;

всвяткові дні розклад роботи Клубу може змінюватись, про що Виконавець не менш ніж за 01 (одну) добу вивішує повідомлення на дошці оголошень Клубу

 • Послуги*, які Виконавець надає за Клубними картками «СТАНДАРТ» та «ЛІМІТОВАНА»:
  • стартове персональне тренування з професійним інструктором;
  • користування тренажерною залою;
  • користування кардіо — театром;
  • групові тренування згідно з розкладом (крім комерційних);
  • користування сухою фінською сауною;
  • користування вологою парною;
  • користування роздягальнями;
  • користування туалетними кімнатами та душовими кімнатами.
  • користування скриньками;
  • перші п’ять тренувань за ціною чотирьох для карток на 6 міс,12 міс;
  • 50% знижка на один сеанс масажу для карток на 6 міс,12 міс ;
  • по карткам «повний день» або «ранкова» на яких встановлений ліміт відвідувань у кількості 30,40,50,60,80 та 100 одиниць, замовник відвідує групові заняття або тренажерну залу у відповідності до обраного тарифу;
  • по карткам «повний день» або «ранкова» тривалість одного відвідування становить 90 хвилин. У випадку, якщо тривалість відвідування перевищує даний показник, з картки замовника вираховується додаткове відвідування.
 • Клубна картка «ПРЕМІУМ» — індивідуальна Клубна картка згідно типу Клубної картки, забезпечує доступ до відвідування Клубу для Замовника за наступним розкладом:
  • індивідуальна «Безлімітна» Клубна картка «ПРЕМІУМ»
 • в будні дні (понеділок — п’ятниця) з 7:00 год. до 23:00 год.;
 • в вихідні дні (субота — неділя) з 8:00 год. до 22 00 год.;
 • святкові дні, розклад роботи Клубу може змінюватись, про що Виконавець не менш ніж за 01 (одну) добу вивішує повідомлення на дошці оголошень Клубу.
  • індивідуальна «Ранкова» Клубна картка «ПРЕМІУМ» —
 • в будні дні (понеділок — п’ятниця) з 07:00 год. до 17:00 год.; вихід з Клубу не пізніше 17:00 год.;

—  в вихідні дні (субота – неділя) з  8:00 год. до 17:00 год.; вихід з Клубу не пізніше 17:00 год.;

— в святкові дні розклад роботи Клубу може змінюватись, про що Виконавець не менш ніж за 01 (одну) добу вивішує повідомлення  на дошці оголошень Клубу.

 • за вихід з клубу пізніше 17:00 год. стягується штраф у розмірі згідно прейскуранту Виконавця.

 

 • Послуги*, які Виконавець надає за індивідуальними «Безлімітними» Клубними картками «ПРЕМІУМ» (Клубна картка «ПРЕМІУМ БЕЗЛІМІТ»):
  • стартове персональне тренування з професійним інструктором;
  • користування тренажерною залою;
  • користування кардіо-театром;
  • групові тренування згідно з розкладом (крім комерційних);
  • користування Spa–зоною:
 • волога парна;
 • суха фінська парна;
 • користування туалетними та душовими кімнатами у Spa–зоні;
  • перші п’ять тренувань за ціною чотирьох для карток на 6 міс,12 міс;
  • 50% знижка на один сеанс масажу для карток на 6 міс,12 міс ;

1.8. Послуги*, які Виконавець надає за індивідуальними «Ранковими» Клубними картками «ПРЕМІУМ» (Клубна картка «ПРЕМІУМ РАНОК»):

1.8.1. стартове персональне тренування з професійним інструктором;

1.8.2. користування тренажерною залою;

 • користування кардіо-театром;
 • групові тренування згідно з розкладом (крім комерційних);
 • користування Spa–зоною:
 • волога парна;
 • суха фінська парна;
 • користування туалетними та душовими кімнатами у Spa–зоні;
  • перші п’ять тренувань за ціною чотирьох для карток на 6 міс,12 міс;
  • 50% знижка на сеанс масажу для карток на 6 міс,12 міс ;
  • 60 хвилин солярію.

1.9.  Додаткові комерційні послуги, які Виконавець надає всім типам Клубних карток:

Додаткові комерційні послуги надаються за бажанням Замовника за додаткову оплату. Додаткові комерційні послуги не входять до послуг за Клубними картками.

Перелік таких додаткових комерційних послуг:

1.9.1. персональні тренування з професійним інструктором;

1.9.2. групові тренування (якщо ця послуга не входить до послуг Клубної картки/ або зазначена у розкладі як комерційна);

1.9.3. косметологічні послуги (за наявності);

1.9.4. різноманітні види масажу (за наявності);

1.9.5. солярій;

1.9.6. користування баром та рестораном;

1.9.7. заняття в міні групах;

1.9.8. дитяча кімната (за наявності);

1.9.9. оренда шафи у роздягальні;

1.9.10. інші додаткові комерційні послуги згідно прейскуранту Виконавця.

 

 1. Загальні правила

 

 • Членом Клубу може стати будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку, підписавши Договір із Виконавцем та оплативши вартість обраної  Клубної картки. Неповнолітні діти у віці з  16 до 18 років мають право самостійно укласти Договір з Виконавцем  лише з письмової згоди батьків (або інших законних представників).
 • Діти у віці з 12 до 16 років можуть відвідувати Клуб лише у присутності батьків (або інших законних представників), при цьому, батьки (або інші законні представники) обов’язково надають Виконавцю письмову згоду на те, що вони  несуть повну відповідальність за дитину на час перебування  її в Клубі, в тому числі, з персональним тренером у Клубі.
 • Оплата за Послуги приймається в готівковій і безготівковій формі в національній валюті України(гривні), по кредитних або депозитних картках або у формі депозиту.
 • Вартість Послуг за Клубними картками, переліченими в Розділі 1 цих Правил, та вартість додаткових Послуг визначається у відповідності до прейскуранту цін Виконавця.
 • Замовник, одночасно з підписанням Договору та Клубних правил (підписання вказаних документів відбувається у Відділі збуту Клубу), зобов’язаний пройти відповідну процедуру реєстрації в Клубі: заповнення даних Замовника у Анкеті, фотографування, оформлення пластикової Клубної картки.
 • Для належного виконання Договору, при його укладенні Замовник зобов’язаний надати про себе наступну інформацію: паспортні дані, адреса реєстрації місця проживання, контактні телефони, місце роботи, посада,  E-mail – адреса. Підписання Договору та  Додатку №1 до Договору  є згодою Замовника  на інформування його про стан Клубної картки, про заплановані заходи, акції і т.п., в т.ч. через мобільний та інтернет – зв’язок. У випадку відмови Замовника від отримання такої інформації, Замовник надає Виконавцю письмову відмову від отримання повідомлень Виконавця. В разі зміни даних, наданих при укладенні Договору, Замовник зобов’язаний сповістити про це Виконавця, в іншому випадку, Виконавець знімає з себе відповідальність за не отримання Замовником вищевказаної інформації.
 • Клубні картки персоніфіковані і їх передача та (або) використання іншими особами відбувається згідно прейскуранту Виконавця.
 • Клубні картки є власністю Виконавця і Замовник зобов’язаний дбайливо ставитись до них.
 • При втраті, знищенні чи значному пошкодженні Клубної картки, Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення такої ситуації письмово повідомити про це адміністрацію Клубу та відновити Клубну картку. За відновлення Клубної картки Замовник під час першого, після втрати/знищення/значного пошкодження Клубної картки, відвідування Клубу авансом сплачує Виконавцю відповідну плату згідно з прейскурантом Виконавця.
 • У вартість Клубної картки входить пакет додаткових (крім комерційних) Послуг згідно з вибраним типом Клубної картки.
 • У виняткових випадках, один раз протягом дії Клубної картки, річна Клубна картка може бути переоформлена на іншу особу з відома  Виконавця в адміністрації Клубу. Переоформлення можливе не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення терміну дії Договору. Нова Клубна картка оформляється за письмовою заявою Замовника після оплати послуг Виконавця за переоформлення Клубної картки за прейскурантом Виконавця, що діє на дату переоформлення.
 • Використання Клубної картки понад строк її дії не допускається. У разі закінчення строку дії Клубної картки Замовник зобов’язаний повернути її Виконавцеві, оскільки остання є власністю Виконавця.
 • Клубна картка є пропуском у Клуб та пред’являється на центральній рецепції Клубу.
 • Після проходження реєстрації, перевірки вигляду і терміну дії Клубної картки на центральній рецепції Клубу, Замовник отримує браслет, який є ключем від шафи у роздягальні.
 • Після закінчення часу відвідування Клубу, Замовник зобов’язаний звільнити шафу у роздягальні, скриньку, здати браслет від шафи адміністратору на центральній рецепції Клубу.
 • Вихід із Клубу Замовник зобов’язаний підтвердити передачею браслету адміністратору на центральній рецепції Клубу та скануванням адміністратором Клубної картки Замовника.
 • В разі втрати, знищення чи пошкодження браслету, який є ключем від шафи у роздягальні, номерка від гардеробу або будь-якого іншого інвентаря Виконавця, Замовник зобов’язаний довести дану інформацію адміністратору центральної рецепції Клубу і сплатити Виконавцю компенсацію згідно з прейскурантом Виконавця, що діє на дату звернення Замовника.
 • Замовник має право, за цінами згідно з прейскуранту Виконавця, орендувати строком на один місяць шафу в роздягальні Клубу. Шафа орендується однією особою. Після закінчення строку оренди шафи і не оплати оренди на наступний місяць протягом 2 (двох) робочих днів з дня закінчення строку оренди шафи, Замовник зобов’язаний негайно забрати з шафи свої особисті речі. В іншому випадку речі Замовника вилучаються, про що складається акт, та передаються на відповідальне зберігання на центральну рецепцію Клубу. Вилучені речі зберігаються протягом 1 місяця з дня вилучення, а у випадку, якщо Замовник не забрав вилучені речі, вони утилізуються, про що складається відповідний акт. Надаючи в оренду шафи у роздягальні, Виконавець не приймає на зберігання речі Замовника, а лише надає в користування Замовнику місця для розміщення таких речей і не несе відповідальності за будь-які загублені чи втрачені  речі з орендованої шафи у роздягальні, в тому числі цінні речі Замовника.
 • Всі знайдені на території Клубу втрачені та забуті речі Замовника зберігаються на центральній рецепції Клубу у коробці «Забуті і загублені речі» протягом 7 (семи) календарних днів з дня виявлення. По закінченню терміну зберігання — речі утилізуються.
 • Замовник зобов’язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття Клубу та у відповідності до типу та категорії Клубної картки, що вказується у п.1.4. та п.1.6. даного Додатку.
 • В разі несвоєчасного виходу Замовника із Клубу, Замовник, який отримує Послуги за типами Клубної картки, наведеними у п.п.1.1.1.4.2.,1.4.3., 1.4.4., 1.6.1., 1.6.2.даного Додатку, зобов’язаний сплатити штраф, а саме: за кожне таке порушення Замовник сплачує Виконавцю штраф у відповідності до діючого прейскуранту Виконавця.
 • У разі затримання Замовника у Клубі понад 60 хвилин після його закриття, або якщо Замовник самовільно збільшить час перебування в Клубі, який обмежений дією Клубної картки, більш ніж на 60 хвилин, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 300 (триста) грн. за кожен такий випадок.
 • Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє Замовника за одну добу до дати відповідних змін у розкладі шляхом розміщення відповідного оголошення на дошці оголошень Клубу.
 • Клубна картка пред’являється адміністрації Клубу, коли Замовник відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу, а у разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, представник Клубу має право вилучати таку Клубну картку до з’ясування усіх обставин, про що складається акт у двох примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну картку. Один з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення. Якщо Замовник прийшов до Клубу без Клубної картки, у цьому випадку Замовник до приміщення Клубу не допускається.
 • Замовник може на центральній рецепції Клубу оплатити додаткові комерційні послуги Клубною картою, на якій фіксуються кошти, раніше внесені готівкою в касу Клубу. При виявленому факті оплати готівкою додаткових послуг не через касу, Договір з Замовником розривається Виконавцем достроково в односторонньому порядку, при цьому сплачені Замовником за Договором кошти не повертаються.
 • Виконавець залишає за собою право протягом терміну дії Договору змінювати вартість додаткових комерційних послуг.
 • Замовник може придбати  у Виконавця наступні і кліп карти на додаткові комерційні послуги: кліп карта на 5 тренувань/масажів строком дії 45 днів з дати придбання; кліп карта на 10 тренувань/масажів строком дії 60 днів з дати придбання; кліп карта на 15 тренувань/масажів строком дії 90 днів з дати придбання Придбані додаткові комерційні послуги, які  не використані до закінчення строку дії кліп карти,  вважаються використаними.
 • Перебуваючи на території Клубу, Замовник зобов’язаний поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, порядку, правил гігієни, санітарії та протипожежної безпеки. Всі приміщення Клубу є зонами вільними від паління.
 • Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством, в приміщенні  Клубу Замовнику забороняється вчинення таких дій:
  • відео- та фотозйомка;
  • перебування з будь-якими видами зброї, а також носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї;
  • вхід в Клуб з вибухонебезпечними, пожежонебезпечними, токсичними речовинами і речовинами з сильними запахами;
  • перебування в Клубі в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вживати в Клубі спиртні та слабоалкогольні напої, наркотичні засоби та (або) їх аналоги;
  • несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та (або) їх аналогів, будь-яких медикаментів та (або) спортивного харчування, та (або) біодобавок та будь-яке розповсюдження будь-яких товарів;
  • приносити та вживати на території Клубу будь — яку їжу, будь — які безалкогольні напої(крім води);
  • перебування Замовника та (або) осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу Клубу;
  • входити в службові та інші технічні приміщення, самостійно регулювати будь-яке інженерно-технічне устаткування;
  • залишати особисті речі у шафах роздягальні після закінчення занять;
  • вести приватну підприємницьку діяльність;
  • вчиняти дії, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам(непристойна поведінка та жести; прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації; грубе поводження по відношення до персоналу та інших відвідувачів Клубу; нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи);
  • використовувати гучномовні пристрої, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу;
  • проводити тренування клієнтів Клубу або надавати інші послуги за плату чи безоплатно;
  • використовувати музичну та іншу апаратуру, інвентар студій Клубу без відома чергового тренера.
 • Виконавець не приймає на зберігання речі Замовника, а лише надає в користування Замовнику місця для розміщення таких речей (шафи у роздягальні, вішалки, а за додаткову плату – оренда шафи у роздягальні), одночасно Виконавець не несе відповідальності за загублені чи втрачені іншим чином  будь-які речі, в тому числі цінні речі, Замовника.
 • Після закінчення занять Замовник зобов’язаний звільнити шафу у роздягальні (виняток — оренда шафи у роздягальні).

 

 

 1. Правила поведінки Замовника на територіях Клубу

Тренажерна зала та зала групових занять

 • Перед першим відвідуванням тренажерної зали Клубу, Замовнику необхідно пройти процедуру початкового інструктажу з професійним інструктором.
 • Щоб уникнути травм і непередбачених ситуацій, займатися в тренажерній залі рекомендується лише після первинного знайомства з устаткуванням і інвентарем (проводиться під час початкового інструктажу професійним інструктором). Виконавець не несе відповідальності за негативний вплив занять на здоров’я та життя Замовника.
 • Вхід на територію для тренувань (тренажерна зала, зала для групових занять, зала для персонального тренування) можливий лише у спортивному змінному одязі та взутті. Не дозволяється в тренажерній залі займатися босоніж, в шльопанцях, домашніх тапочках, джинсах, з голим торсом, в купальних костюмах.
 • Під час роботи на тренажерах рекомендується використовувати рушник для фітнесу.
 • Вправи з вільною вагою задля безпеки Замовника виконуються виключно з персональним інструктором або повнолітнім партнером.
 • За для Вашої безпеки, на території Клубу, а саме – в тренажерній залі, залі групових програм, коридорах, ведеться відеоспостереження.
 • Замовник Клубу, який придбав послугу персонального інструктора, шляхом безготівкової оплати його послуг, повинен отримати чек на центральній рецепції  Клубу до початку тренування і пред’явити чек інструктору. Замовник не має права отримувати послугу персонального інструктора за відсутності чеку на придбання послуги. В разі виявлення фактів оплати послуги персонального інструктора готівкою не через касу, Договір із Замовником припиняється  Виконавцем в односторонньому порядку достроково, при цьому сплачені за Договором кошти Замовнику не повертаються.
 • Замовники можуть користуватися послугами тільки інструкторів Клубу . Проведення персональних тренувань іншими Замовниками або інструкторами інших клубів не дозволяється.
 • Замовники можуть відмінити чи перенести замовлену(заброньовану) послугу, повідомивши про це адміністрацію Клубу не пізніше, ніж за 3 (три) години до призначеного часу її  отримання.  При порушенні зазначеного терміну послуга вважається отриманою та підлягає оплаті.
 • Замовник має право запросити своїх друзів і родичів, оплативши гостьові відвідування. При цьому, Замовник несе відповідальність за недотримання правил відвідування, неоплачені чеки своїх гостей, а також за  неправильне користування і псування устаткування і майна Клубу його гостями.
 • Користування мобільними телефонами та засобами парфумерії з різкими та (або) шлейфовими запахами на тренувальних територіях заборонені.
 • Після тренування Замовник зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження.
 • Не дозволяється знаходитися в зонах боксу та єдиноборств під час проведення персональних тренувань.
 • Не дозволяється бити по боксерській груші у взутті.
 • Виконавець не несе відповідальності, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю Замовника стало порушенням правил роботи в тренажерній залі.
 • При виборі групових занять та занять аеробікою Замовник повинен керуватися рівнем власної підготовки. Необхідні пояснення можна отримати у персоналу Клубу. Щоб уникнути травм, Замовнику рекомендується відвідувати заняття по рівню підготовки. Виконавець не несе відповідальності, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю Замовника стало порушення ним правил роботи в залі.
 • У разі запізнення Замовника на групове заняття більш ніж на 15 (п’ятнадцять) хвилин інструктор має право не допустити Замовника до заняття.
 • Після закінчення групового заняття Замовник зобов’язаний повернути спортивний та фітнес інвентар в спеціально відведені місця. Замовник несе матеріальну відповідальність за втрату та псування використовуваного устаткування і інвентаря Виконавця.
 • Виконавець залишає за собою право замінювати тренера, вносити зміни до поточного розкладу групових занять, змінювати їх типи, види, загальну кількість, кількість групових, в тому числі комерційних, занять, а також здійснювати заміну заявленого інструктора. Виконавець має право змінювати кількісний і якісний тренерський склад персоналу на свій розсуд.
 • Розклад групових програм може змінюватись (у літній період розклад скорочується), про що Замовника повідомляють шляхом розміщення оголошення адміністрацією Клубу на дошці оголошень.
 • Виконавець може ввести попередній запис на групові заняття, у разі збільшення кількості відвідувачів на групових заняттях.
 • Виконавець не несе відповідальність за стан здоров’я і можливий травматизм Замовника на території Клубу в наступних випадках:
  • при порушенні Замовником правил відвідування територій Клубу (тренажерна зала, зала групових занять, зала персональних занять і т.п.);
  • якщо Замовник тренується самостійно;
  • якщо Замовник не пройшов первинний інструктаж;
  • якщо Замовник порушує рекомендації лікарського висновку;
  • за травми, отримані за межами території Клубу;
  • за травми, отримані від протиправних дій третіх осіб;
  • за травми і погіршення здоров’я, отримані з вини самого Замовника на території Клубу.
  • якщо погіршення здоров’я сталося у зв’язку з гострим захворюванням, загостренням травми чи хронічного захворювання Замовника.

 

SPA-зона

 • Перед відвідуванням, а також після відвідування Spa-зони в обов’язковому порядку Замовником приймається душ.
 • Під час відвідування та перебування на території Spa-зони Замовник повинен бути одягнутий в халат, банний рушник, купальник або в простирадло та взутий у спеціальне взуття (шльопанці).
 • Виконавець вправі відмовити у відвідуванні Spa-зони Замовнику, який знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також при нездужанні, наявності шкірних захворювань, порізів, медичних пов’язок і лейкопластирів.
 • Відповідальність за самопочуття і поведінку дітей будь-якого віку на території Spa-зони несуть батьки(або інші законні представники). Діти віком до 14 років не допускаються до відвідування Spa-зони.
 • При вході в зону саун необхідно зняти взуття.
 • На території Spa-зони Замовнику забороняється:
  • приносити з собою їжу та напої;
  • порушувати порядок і норми поведінки в громадських місцях, грубо і ганебно відноситися до інших відвідувачів, обслуговуючого персоналу. Бігати, стрибати в Spa- зоні;
  • порушувати чистоту і порядок на території Spa-зони, а також використовувати сантехнічне і інше устаткування саун не по прямому призначенню;
  • входити в службові, технічні та інші підсобні приміщення, брати і використовувати банне устаткування і інвентар, а також засоби по догляду за тілом без дозволу Виконавця;
  • щоб уникнути алергічних реакцій, самостійно здійснювати розбризкування засобами аромотерапії, аромомаслами і т. п. в зонах саун;
  • самостійно паритися віниками в зоні саун;
  • проводити індивідуальні гігієнічні процедури (пілінги, гоління, депіляції, епіляції, коректування нігтів ножицями) в загальній Spa- зоні і душових

 

 • При вході до приміщення Клубу менш ніж за 1 годину до часу закриття, персонал Клубу нагадує Замовникові про максимальний період часу перебування на території Клубу.
 • Скасування або перенесення зарезервованої послуги здійснюється заздалегідь: персональне тренування – не пізніше ніж за 3 (три) години до його початку; масажі та СПА послуги – не пізніше ніж за 3 (три) години до їх початку; додаткові послуги, вказані в п. 1.5., 1.7., 1.8. даного Додатку – не пізніше ніж на 3 (три) години до їх початку. При несвоєчасному скасуванні або перенесенні такі послуги вважаються наданими у повному обсязі, та оплачуються Замовником шляхом зняття грошових коштів з Клубного депозитного рахунку Замовника,  а оплата за них поверненню не підлягає. Запізнення на будь-яку зарезервовану Послугу, більш ніж 5 (п’ять) хвилин не допускається. При перевищенні, встановленого у цьому пункті Правил, часу запізнення Послуга вважається отриманою Замовником у повному обсязі, і перенесення її надання на інший час не допускається ні за яких умов, окрім чітко зазначеного вище.
 • Виконавець встановлює графік роботи Spa-зони  та має право змінювати  його без погодження з Замовником. У випадку зміни графіку роботи  Spa-зони, Виконавець повідомляє про це Замовника шляхом розміщення відповідного попередження за 1(одну) добу до запланованих змін на дошці оголошень Клубу, та (або) будь — якими іншими засобами сповіщення.

 

 1. Активація та призупинення Клубної картки

 

 • Активація (визначення початку строку дії) Клубної картки Замовника здійснюється в момент першого відвідування Клубу.
 • Максимальний строк призупинення Клубної картки, визначається відповідно до типу придбаної Клубної картки Замовником. Про своє бажання призупинити дію Клубної картки Замовник зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів до запланованої дати призупинення дії Клубної картки повідомити Виконавця в письмовій формі шляхом подання  відповідної заяви, а у випадку неможливості письмового оформлення заяви, повідомити Виконавця  іншим шляхом (телефонним дзвінком, електронною поштою та ін.).За бажанням Замовника максимальний строк призупинення Клубної картки може ділитися на окремі періодів залежності від типу та категорії Клубної картки.
 • Клубна картка, обрана Замовником для відвідування Клубу, активується наступним чином:
 • якщо Замовник придбав Клубну картку «СТАНДАРТ», «ПРЕМІУМ» на 3 (три), 6 (шість), 12 (дванадцять) місяців та протягом 15 днів з дати придбання Клубної картки не активував її, і не почав користуватись Послугами, активація та початок строку дії Клубної картки настає на 16 (шістнадцятий) день після дати придбання Клубної картки Замовником;
 • якщо Замовник придбав Клубну картку «СТАНДАРТ» або «ПРЕМІУМ» строком на 1 (один) місяць та протягом 3 днів з дати придбання Клубної картки не активував її, і не почав користуватись Послугами, активація та початок строку дії Клубної картки настає на 4 (четвертий) день після дати придбання Клубної картки Замовником.

 

 1. Відповідальність

 

 • При втраті, псуванні, не поверненні Замовником спортивного інвентарю та іншого майна Виконавця, яким користується Замовник під час отримання Послуг, Замовник зобов’язаний компенсувати Виконавцю вартість втраченого, пошкодженого чи зіпсованого майна у відповідності до прейскуранту Виконавця в день виявлення факту втрати, псування, не повернення майна.
 • Виконавець має право у разі порушення Замовником умов Договору та/або Правил Клубу, вжити всі необхідні заходи щодо залишення останнім приміщення Клубу, за що Замовник зобов’язаний сплатити на користь Виконавця штраф за такі порушення , у відповідності до діючого прейскуранту Виконавця, а при повторному порушенні умов  Договору та/або Правил Замовником – позбавити його права відвідувати Клуб (достроково припинити дію Договору в односторонньому порядку) без повернення Замовнику вартості сплачених за Договором Послуг. У цьому разі  Клубна картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний Акт вилучення Клубної картки. У випадку неможливості вилучення Клубної картки, Виконавець анулює Клубну картку Замовника.
 • Виконавець має право зупинити в односторонньому порядку надання Послуг Замовнику при одноразовому грубому або повторному порушенні ним умов Договору та/або Правил. Право Виконавця на припинення надання Послуг виникає з моменту виявлення факту порушення Замовником умов Договору та/або Правил.
 • Замовник заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови Договору та усіх Додатків до нього, в тому числі Правил, і зобов’язується їх виконувати; б) він не має медичних протипоказань (принаймні на дату укладання Договору йому це не відомо) для заняття спортом, та у будь-якому випадку звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитися з Замовником на території Клубу; в) він не має жодних претензій до умов Договору та Правил, вони його повністю влаштовують; г) Замовник свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на його власний ризик; д) з метою уникнення крадіжок особистих речей клієнтів, в Клубі ведеться відеоспостереження. Замовник надає свою згоду на відео зйомку в Клубі відповідно до вимог законодавства України.

 

 1. Правила розміщення транспортних засобів Замовника

 

 • Розміщення транспортних засобів Замовника здійснюється виключно на місцях для невизначеного (гостьового) розміщення транспортних засобів згідно нанесеної дорожньої розмітки.
 • Замовник здійснює розміщення транспортних засобів на місцях для невизначеного (гостьового) розміщення, тобто, вільних від будь-яких поміток, таблиць та знаків, які свідчать про їх резервування для інших осіб, які є вільними на момент в’їзду.
 • Для Замовника, що придбав Клубну картку Клубу,  надаються пільгові умови для користування парко місцем на час відвідування Замовником Клубу.
 • Пільговий в’їзд та виїзд на територію Бізнес центру надається для клієнтів Клубу, що мають Клубну картку. Їм надається право безкоштовного розміщення транспортних засобів на території Бізнес центру строком до 3 (трьох) годин, за умови перебування в цей час в приміщенні Клубу. Час перебування Замовника на території Бізнес центру  (поза межами приміщення Клубу) оплачується на загальних підставах, визначених цими Правилами та Правилами  Бізнес центру .В’їзд на територію Бізнес центру здійснюється після отримання в автоматі чеку.
 • Замовник зобов’язується протягом 10 хвилин з моменту в’їзду на територію Бізнес центру надати чек на рецепцію Клубу для сканування. У випадку, якщо Замовник протягом 10-ти хвилин не надав чек для сканування, він втрачає право на пільгове розміщення транспортного засобу. В такому випадку Замовник оплачує час розміщення транспортного засобу на загальних підставах згідно тарифів Бізнес центру. Під час виходу Замовника з Клубу  адміністрацією рецепції повторно сканується чек та видається додатковий чек із зазначенням часу перебування Замовника в Клубі, за яким відбувається виїзд з території Бізнес центру.
 • В зазначений в п.6.6 Договору час (10 хвилин) є часом для в’їзду на територію паркування та виїзду з неї.
 • У разі, якщо час перебування Замовника в Клубі перевищує 3 (три) години, оплата надлишкового часу за розміщення транспортних засобів здійснюється на загальних підставах, визначених цими Правилами та Правилами Бізнес центру.
 • У разі, якщо після отримання чеку із зазначенням часу перебування в Клубі, Замовник за будь-яких причин проводить час на території Бізнес центру, оплата надлишкового часу за розміщення транспортних засобів здійснюється на загальних підставах, визначених цими Правилами та Правилами Бізнес центру.
 • Якщо Замовник Клубу при виїзді з території відмовляється оплачувати надлишковий час розміщення транспортних засобів, Оператор (Бізнес центр) передає відповідну інформацію в адміністрацію Клубу і Клубна картка Замовника анулюється, а Договір розривається Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому сплачені кошти за Договором Замовнику не повертаються.
 • Тарифи на розміщення транспортних засобів на території Бізнес центру визначаються згідно прейскуранту Оператора (Бізнес центр),у випадку затримки Замовника на території Клубу більш ніж на 3 (три) години, Замовник оплачує 4 (четверту) та наступні години користування місцем для розміщення транспортних засобів на території Бізнес центра відповідно до  встановлених тарифів і Правил Бізнес центру та даних Правил. Інтервал тарифікації становить 30  хвилин.
 • Виконавець, не несе відповідальність за негативні наслідки роботи програми реєстрації розміщення транспортних засобів, настання яких виникає з вини третіх осіб. У разі неможливості надання Виконавцем Замовнику послуги пільгового в’їзду та виїзна територію Бізнес центр, Замовник сповіщається письмово, за допомогою об’яви на центральній рецепції Клубу.
 • На території Бізнес центру забороняється:
  • стоянка, зупинка транспортних засобів у заборонених для цього місцях;
  • розміщення транспортних засобів з порушенням Правил дорожнього руху та цих Правил;
  • проведення ремонтних, шиномонтажних та інших налагоджувальних робіт транспорту;
  • проведення миття транспортних засобів;
  • розміщення транспортних засобів навпроти входу в корпуси Бізнес центру та в інших місцях, де можуть бути створені ускладнення для руху персоналу чи інших транспортних засобів;
  • розміщення транспортних засобів на спеціально відведених місцях розміщення транспортного засобу з найменуванням компанії та/або номерним знаком транспортного засобу відмічених табличками та іншими знаками резервування місця.
 • Відповідальність і штрафи :
  • Виконавець, Клуб, Бізнес центр, Служба охорони Бізнес центру не несуть відповідальність за будь – які пошкодження або втрати транспортних засобів та предметів, які знаходяться в них чи за їх межами, і не відшкодовують володільцям транспортних засобів понесені ними збитки.
  • Виконавець, Клуб, Бізнес центр, Служба охорони Бізнес центр не несуть відповідальності за травми або загибель будь – якої особи, спричинені діями водіїв транспортних засобів чи інших осіб, або з будь – яких інших причин.
  • За порушення Правил розміщення транспортних засобів на території Бізнес центру Замовник зобов’язаний :
  • За втрату чеку сплатити штраф у розмірі 96 (дев’яносто шість) грн.00 коп.. В такому випадку додатково оплачується час паркування, що визначається Оператором (Бізнес центр) за даними автоматизованої системи, протягом якого автомобіль, для з’ясування причини порушення, затримується на території Бізнес центру.
  • За розміщення транспортного засобу на забороненому місці, або місці, зарезервованому (закріпленому) за іншою особою, про що свідчать таблички із зазначенням найменування компанії та/або номерним знаком транспортного засобу чи інші знаки резервування, сплатити штраф у розмірі                                 200 (двісті) грн. 00 коп..

 

 

Бесплатная тренировка